2011
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno

OP.  0050.52.2011

 

Zarządzenie nr 52/2011

Wójta Gminy Przemęt

z dnia 26 września  2011 r.

w sprawie : przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

            Na podstawie § 5 i 6 uchwały z dnia 22 września 2010 r. Nr L/ 390/ 2010 Rady Gminy Przemęt w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1.      Przeprowadzenie konsultacji  w sprawie   programu współpracy Gminy Przemęt

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

2.      Termin konsultacji ustala się do  11  października 2011 r.

3.      Forma konsultacji to: zgłaszanie uwag drogą pisemną na adres Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt, lub drogą elektroniczną na adres urzad@przemet.pl

w terminie wskazanym w §1 ust.2 do umieszczonego na stronie internetowej

www. przemet.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty i Turystyki Urzędu Gminy w Przemęcie.

§ 3.

Zarządzenie podlega opublikowaniu: na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Przemęt.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przygotował:

Janusz Frąckowiak

Tel. 65 549 60 71 w 53
Pobierz jako PDF Wydrukuj
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Górny (30/09/2011 11:23:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Górny (30/09/2011 11:23:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Górny (30/09/2011 11:23:22)
Historia zmian dokumentu
Lista wiadomości